ТАТ РУС ENG

Тукай – тәрҗемәдә

Ѓабдулла Тоіай Екi жол

Екi жол бар дүниеде: баіыт iздеу — бiреуi оның. Екiншiсi: армай-талмай, iздеу, табу ѓылым жолын. Ѓалым болып, бiр баіытсыз адам болу өз еркiңде. Я болмаса, бiр баіытты надан болу өз еркiңде. 1909 Татаршадан аударѓан Жаіан...

Ѓабдулла Тоіай Аты жоі өлең

Тербетпек болсаң халыі жүрегiн сен, Ойласаң сол халыітың тiлегiн сен! Сен онда: ащы іасiрет күйiн жырлат, Не керек ойын, күлкi күйiн жырлап. Іараңѓы, тым көңiлсiз — өмiр жолы, Дүниеде кiм болса да көредi оны. Жүрегi...

Ѓабдулла Тоіай Көңiл жұлдызы

  Іорыіпаймын, іысса да бiздi еркi бар бұл дүниенiң. Іабаі шытып, жыламаймын. Тек іана мен күлемiн! Менiң өмiрiм — іараңгы түн. Тумас ай мен күнiм де, Шүкiр етем, көремiн де, мен жұлдызды түнiмдi. Түрлi малѓұн,...

Ѓабдулла Тоіай Тiлек бiттi

Тiлек биттi іазiр менде, тiлемеймiн тiлегiмдi Сыбанбаймын жiгерленiп ендi iске бiлегiмдi. Болса даѓы өз еркiмде еркiндiк те, азаттыі, Тәттi іиял, ѓажап ойлар кеттi менi мазаі іып. Өмiр маѓан еттi сыйлыі, іайтып алды бергенiн, Іуыс іалды...

Ѓабдулла Тоіай Кярханада

Күндiз жұмыс, кешке жұмыс, Минут та жоі бiр тыныш. Аждаһадай машина! Іарауѓа да іоріыныш. Жаһаннамдай тiптi ыстыі, Іайнаѓан бiр жез, баіыр. Ылѓи iстеп жатіаны, Іұл жұмысшы, ол паіыр. Әбден арып өзi де, Сарѓайыпты жүзi де,...

Ѓабдулла Тоіай Гласный

Саспаңыз! Жазѓы сайлау кезiнде мен, Сайландым гласный (1) боп важный чин! Пайдасын мұсылманның жаітаймын, мен, Күш салам, жаітаймын мен, аітаймын, мен.   (1) Гласный — іалалыі думаѓа сайлану. 1908 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Гласный"...

Ѓабдулла Тоіай Түлкi мен жүзiм

(Крыловтан) Баішаѓа іарны ашіан соң түлкi кiрдi, Жүзiмдi балбыраѓан көзi көрдi. Лаѓыл менен жаіұттай іызыітырып, «Жеймiн» деп айла іұрып, әурелендi. Секiрдi. Түк шыіпады айласынан, Іалжырап, іалѓандай боп пайдасынан: «Пiспептi. Оны бiлсем мен баѓана-аі, Кетер ем»...

Ѓабдулла Тоіай Болмаса

Кiм сенi, жаным, ардаітар? Мұңды көңiл болмаса, Гүл де кiмге назданар, жанында бұлбұл болмаса. Сүретiнiң ең шыны, жүрегiнде аіынның, Айна түзу көрсетпес, түзу бейнең болмаса, Ләйладайын ѓашыііа дүние маітау айтар ма, О даѓы бiр жай...

Ѓабдулла Тоіай Іолың

Баіыт маѓан, ұстаѓанда іолыңыз, Абырой маѓан, таза, нәзiс іолыңыз. Яки нұрдан жаратылѓан балыітай, Я перiште көңiлiндей іолыңыз. Көп уланѓан іасiреттен көңiлге, Уа аруым, шипа болар іолыңыз, Сыры терең, сыйіыр іармаі іолыңы?, Бұліына алмас жас жүректi...

Ѓабдулла Тоіай Махаббат

Жер көгермес, гүл ашылмас, түспей жаңбыр тамшысы Іайдан алсын жырды аіын, болмаса алһамшысы (1) Айтыңызшы, бiр сұлудан іандай аіын шаттанбаѓан? Байроның ба, Лермонтов па, Пушкиннiң бе, іайсысы? Пайдасы жоі бiр жапыраі тек іана ет бұл...