ТАТ РУС ENG

Тукай ЧУАШча

Габдулла Тукай Тґван чєлхе

  Тґван чєлхем, атте-аннен ытарайми еткерє! Эс ҫеҫ мана пєлӱ тєнчин ҫӱл тӱпине ҫєклерєн. Аннен сґпка юрри пулса мана эс сиктереттєн. Кайран вара эс каҫсерен юмах итлеттереттєн. Тґван чєлхем! Мєн пєчєкрен мана эс май паратґн...

Габдулла Тукай Паян уяв

Паян хаваслґ ҫут тєнче, тєнче паян илемлє. Анчах та мєншєн? Эп пєлеп: уяв паян, уяв! Паян телейлє чєресем, ҫынсем паян илемлє, Ман саз хаваслґн янґрать: паян чґн-чґн уяв! Йєри-тавра чечек кґна, улґх-ҫаран сип-симєс, Ытла та...

Габдулла Тукай Юрату

Тухас ҫук чечек те курак, ґшґ ҫумґр думасан. Сґвґҫґн мєн тумалла тет, савґнґҫё ҫук пулсан? Пєлессе пєлетпєр пурте авалтан, єлєкренпе: Байрон, Лермонтов та Пушкин хавхаланнґ илемпе. Юрату ҫєҫҫи касман-тґк, ҫын чєри чєре те мар. Ѕав...

Габдулла Тукай Поэт

Мана вґхґт васкавє ватґлтарє, Вґйран вґл ярє, пуҫґма устарє. Ѕапах та, ватлґх ҫитнине пґхмасґр, Ман чунґм пурґнє, халран каймасґр. Ман кґкґрта поэзи хємленет! Эп ватлґхран пачах та хґрамастґп! Тулли ман чунґмра — ыр ҫуркунне, Поэт...

Габдулла Тукай Шиллертан

Саншґн хаклґ эп пулсассґн, пар мана хґв пєлєвне. Эп те, сан пекех, культурґн тутанасшґн техємне. Эс вара мана калатєн: «Ил, тархасшєн, ман чуна!» Мєн тєвас сан чунупа ман, ман ґҫта хурас ґна? 1907 Чуашчага В.Тургай...

Габдулла Тукай Сєнӱ

 (Лермонтов майла) Тархасшґн, ан юрат! Пул ирєклє ялан, Хєрсен енне пґхма куҫу ан хґйтґр сан. Писсем юратуран, ирєклєхне ҫґлсам, Май пур чухне унран тєнче хєрне тарсам! Ун тыткґнне лексен, пєтетєн эс, пєтен, Ун тарҫи пек,...

Габдулла Тукай Каймастпґр!

Пєрисем пире, ыр суннґн, ӱкєтлеҫҫє тґрґшса: Султансен енне ҫул тытґр, ҫитє хєн-асап курса! Ѕук, каймастпґр! Йывґр пултґр, ют ене каймастпґрах! Шпионсем унта, пєлетпєр, кунтинчен те ытларах! Пушґт вґл таста та пушґт, казаксем — казаксемех. Сурансем...

Габдулла Тукай Тґван ҫєрєме

Шґпама пула санран әп уйрґлнґччє ачаллах. Тґван енєм, ак, куратґн: таврґнатґп сан патнах. Чунґма каллех пґлхатрєҫ ҫак хирсем те ҫарансем. Куҫ умне каллех тухаҫҫє ҫиҫсе иртнє кунґмсем. Мєн тґван, ҫуралсанах эп тґрса юлтґм тґлґха, Мєн...

Габдулла Тукай Хама хам

Пулас теп ґслґ-тґнлґ, таса чунлґ. Ѕутта тухни, пєлетєп, — пысґк пурлґх. Пулсан тутар телейлє — эп телейлє. Ыр пурнаса вай пур-ха ман кётмелёх. Ытла та ир әп ватґлма пуддарґм. Тутар пулма кґна пґрахаймарґм. Халґхґма шантартґм...

Габдулла Тукай Ирєклєх ҫинчен

Цензура пусмґрє ґста, Ґста хєн-хур, чуралґх? Мєн чул инкек кґҫал таҫта Мура кайса ҫухалчє! Курсамччє, вырґс, кур, тутар: Эпир пєр пек праваллґ. Кам ўркенмест, ҫав ирєкне Паян тинех тутанчє. Цензура єҫсєр юлнґ, тет. Кєрен чернил...