ТАТ РУС ENG

Тукай – тәрҗемәдәЃабдулла Тоіай Көрiнiс

Адам! — деген тым іызыі-ау, сырттан iзгi көрiнер, Жаісыѓа жаі, жамандыітан безген болып көрiнер. Ретi келсе азѓындыітың жолын iздеп табады, Тек, дүниеде, әдiлдiктi сезген болып көрiнер. «Тәңiрi жазды» деп жүргенде тоймаса оның іарыны, Ол іұран...

Ѓабдулла Тоіай Казiргi үйленушiлер

Көңiлi шат, жас кезiнде әдемi іыз таңдайды олар, «Бетi айдай… бiзге іатын болса екен!» деп сайлайды олар: Басса дүние желкесiнен, мiнсе борыш мойнына, Аішасы бар кемпiрдi алып, кiрер сасыі койнына. 1909 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов...

Ѓабдулла Тоіай Татар байы

  («Баіырган» кiтабынан) Татар байы бiлушi, Абаітыѓа кiрушi. Өмiрiнде не iстеген, Сонда мәлiм болушы. Бай кезiнде күлушi, Кiсi айыбын көрушi, Табылмайды iздесең. Тура жолмен жүрушi. Дейдi — байды жаңылмас, Мұндай жаісы табылмас, Төрт жаѓынан сол...

Ѓабдулла Тоіай Шекспирден

Көрем кейде, сүйгенiмнiң Жаѓына бiр шыбын іонѓан. Іуанады, ұшып, іонып, Өзiнше әлде кiм болѓан! Мен баіытсыз іараймын да, Сол шыбынды күндеймiн: «Уа, іұдайым! Болмадым-ау. Осы шыбын, мен!» деймiн. 1909 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Шекспирдән...

Ѓабдулла Тоіай Төмен, нашар адамдарѓа сөз жазуѓа ұмтылѓан іаламыма

Уә, іаламым! Әуреленбе, ұсаі-түйек, жоіпенен, Бұршак ату тым ұят-аі, тау ататын топпенен. Онда нең бар? Жоі па жазсаң ұлы, биiк нәрселер. Тұрма іатар, ол маілұі, жаны топас, ол төмен! Төмен, нашар адамдар да өз өзұнен...

Ѓабдулла Тоіай Мұѓжиза

«Өткеннен соң пайѓамбар, мұгжиза ендi болмайды, Ай екiге жарылмайды, тастан түйе тумайды…» — Деп, моллалар айтса дагы, ол өтiрiк нанбаңыз. Мұѓжиза бар бiзде даѓы. «Жоі» деп іапы іалмаңыз, Бүгiн ерте келдi маѓан бiр борышты жолдасым,...

Ѓабдулла Тоіай Номерге түскен ескi адамдар

Көресiң сен бұлардың коридорда жүргендерiн, Бейне кәрi текедейiн, ентiгедi, алып демiн: Көйлегi де желбеңдейдi, шалбары жоі. Тым жетiскен, Саѓаты мен дамбалынан салбырап бiр шылбыр түскен. 1909 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Нумирга төшкән искеләр" шигыре)....

Ѓабдулла Тоіай Масіараланѓан татар іызына

(«Зиләйлук күйiне») Баганага сүйелмпсiң Жапыраітай сарѓайып бiр, Аяймын мен шыдай алмай, Тайып кеткен көзiңнен нұр. Адасіан ит, атылѓан іұс — Сияіты боп іарайсың да, Жыбырлайды ерiндерiң Татар байын іарѓайсың ба? «Бiзде пасыі байлар да көп,...